top of page

PRIVACY

VERKLARING
__

De Stille Kracht, gevestigd aan Schoonloërstraat 7 9534 TA Westdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS

www.de-stillekracht.nl
Schoonloërstraat 7

9534 TA Westdorp
06 15146157

PERSOONSGEGEVENS

De Stille Kracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

BIJZONDERE / GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@de-stillekracht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt De Stille Kracht persoonsgegevens:

De Stille Kracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • De Stille Kracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stille Kracht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

De Stille Kracht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • WIX: dit systeem wordt gebruikt voor het maken van de website van de-stillekracht.nl, en dient om (potentiële) klanten te informeren over de diensten van het bedrijf De Stille Kracht. Via de website kunnen geïnteresseerden zich via een formulier opgeven en ze kunnen zich aanmelden voor de Nieuwsbrief.

 

 • LaPosta: dit Nieuwsbrievensysteem wordt gebruikt voor de nieuwsbrief die De Stille Kracht 2 tot 3 keer per jaar naar haar klanten stuurt. Klanten lezen hierin over de diensten en updates van De Stille Kracht.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De Stille Kracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Zakelijke relatiegegevens bewaren we 7 jaar omdat dit een eis is van de belastingdienst.

 • Contactgegevens bewaren we 2 jaar voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor het leggen van direct contact.

 • Nieuwsbrief aanmeldingen bewaren we zolang de lezer is aangemeld voor de nieuwsbrief en verwijderen we na afmelding.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Stille Kracht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stille Kracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Stille Kracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@de-stillekracht.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Stille Kracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stille Kracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@de-stillekracht.nl

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

_

De Stille Kracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

_

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

_

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

bottom of page